Friday, July 3, 2015

President Obama Hosts President Karzai at the White House

President Obama Hosts President Karzai at the White House