Wednesday, November 26, 2014

President Obama Hosts President Karzai at the White House

President Obama Hosts President Karzai at the White House